BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,172,840.00 77,160.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
HON. JOSE L. ESTRADA
PUNONG BARANGAY
Mobile: 09156799150
Brgy Official Profile Picture
HON.WALTER M. CAMPENA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PAGPAPAUNLAD NG PALAKASAN
Mobile: 09369763404
Brgy Official Profile Picture
HON. RHUSKIN A. LAVIDES
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA KALUSUGAN AT PANLIPUNANG SERBISYO
Mobile: 09275103900
Passed Resolutions: 1

Brgy Official Profile Picture
HON. REYMUNDO L. ALBANO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PANGANGALAGA NG KALIKASAN / PANG AGRIKULTURA
Brgy Official Profile Picture
HON. ANTONIO L. URSABIA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PAGAWAING PAMPUBLIKO AT IMPRASTRAKTURA
Mobile: 09057097088
Brgy Official Profile Picture
HON. MARVIN A. VILLAFLOR
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA KABABAIHAN , PAMILYA AT EDUKASYON

Brgy Official Profile Picture
HON. FROILAN V. URSABIA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PANANALAPI / BADYET / APROPRASYON
Mobile: 09261457601
Brgy Official Profile Picture
HON. JOSELITO M. JARO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA KARAPATANG PANGTAO AT PANGKAAYUSAN
Mobile: 09057884376
Passed Ordinances: 1
Brgy Official Profile Picture
MA. IRISH U. ALBANO
BARANGAY SECRETARY
Mobile: 09754673450

Brgy Official Profile Picture
JAIME A. DOMINGUEZ
BARANGAY TREASURER
Mobile: 09354488113

VMGH

Vision

Isang nagkakaisa at maunlad na Barangay na may pananampalataya sa Panginoon, sumusunod sa mga batas at kautusang legal na may matahimik na kapaligiran

Mission

Magkaroon ng maganda at maayos na buhay ang mga mamamayan na may pagtutulungan at pagbibigayan ang bawat isa.

Goal

Makasunod sa mga tungkulin na itinadhana ng batas, makaganap na kapuri puri at ikararangal tungo sa kaunlaran

History

KASAYSAYAN NG BARANGAY SAN ANDRES BUNDOK

Sa bayang ito ng Atimonan ay may isang nayon na tinaguriang San Andres. Ang nayong ito ay may kalayuang sampung (10) kilometro mula sa kabayanan. Ito ay bulubundukin, ngunit pantay sa ibaba.
Batay sa kasaysayan ang pangalan ng pook na ito’y hinango sa naging pinuno nito na nagngangalang Andres. Di umano ang pinunong ito ay saksakan ng tapang at bagsik. Ang di sumunod sa kanyang ipinag-uutos ay kanynag hinahagupit at pinarurusahan. Ipinag-utos niya ang pagtatanim ng abaka, sapagkat ang abaka ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kabagsikan siya ay maka-Diyos, mababang-loob at matapat sa kanyang tungkulin, kaya naman siya’y iginalang ng mga tao. Bilang paggunita sa kanyang nagawa at napasimulan ang pook na ito’y isinusunodsa kanyang pangalan. Palibhasa’y malaki ang pook na ito, kaya napagpasiyahang hatiin ito sa dalawa – San Andres Bundok at San Andres Labak.
Nagkaroon ng pangalan ang lugar na ito ng panahong 1850. Ang mga taong dito’y unang nanirahan ay sina Juez Andres, Hilario Albano, Agapito Garin, at Mariano Anda. Nang mabalitaan ng karamihan ang kasaganaang itnatamasa ng mga nauna ay dinayo na ito na maraming tao.
Sa unti-unting pagdami ng mga tao, binigyan nila ng pangalan ang bawat lugar na kanilang tinitirahan na kung tawagin ay Sitio. Ang anim na sitio ay ang mga sumusunod: una, ang Sitio Ilayang Sapaan, ang pinagmulan nito’y ilog na mula sa Brgy. Sapaan at dulo nito’y sapa na hangganan ay Sitio Magsaysay; ikalawa, River Side, ang boundary ng Padre Burgos na ang pagitan ay ilog ng Hinguiwin, Marquez, San Isidro at Yawe; ikatlo, Malamig, ito’y isang bukal na pinagkukunan ng malamig na tubig haggang sa kasalukuyan; ikaapat, ang Sitio Kalabinbinan, ito’y pinamumugaran ng maraming ubon na ang mga pugad ay mga batogn hugis pugad. Dito’y laging nakabinbin ang mga ito, kaya tinawag na Kalabinbinan’ panglima, ang Malalim na Sapa, kung saan may isang sapang napakalalim, mga 20 pulgada ang lalim nito. Pinamumugaran din ito ng maraming isda; ika-anim, ang Sitio Gitnang Nayon, kung saan ang bawat sitiong nabanggit ay halos pare-pareho ang layo sa gitnang nabanggit.
Palibhasa’y dumarami na ang mga tao, kinailingang maglagay ng mga taong manunungkulan sa barrio na kung tawagin ay Teniente Del Barrio. Ang mga inihalal ng Barrio na dinadaanan na lamang sa taasan ng kamay ang mga sumusunod: Rufino Anda, Eliotero Andaya, Francisco Deseo, Agapito Garin, Francisco Vargas, Segundo Tamares, Bernardo Almagro, Perfecto Deseo, Alejandro Vallesteros, Hilario Albano, Pio Campena, Dionisio Lavilla, Bernardino Campena, Leoncio Estrada, Maximo Albano, Felix Arevalo at Cecilio Campena. Si G. Teodoro Dominguez ay nanungkulan ng taong 1947-1952, si G. Vicenet Albano noong 1952-1957, si G. Ireneo Vallesteros ay noong 1957-1962 at G. Oscar Marasigan ay noong 1962-1967.
Noong 1967 ay nagkaroon ng Secret Voting kung saan si G. Jose Almagro ay Naging Tenyente del Barrio hannggang 1972. Nang Idineklara ang Martial Law noong 1972, inalis na rin ang salitang barrio at ginawang Barangay, hanggang sa kasalukuyan. Inalis narin ans Tenyete del Barrio at ginawang Kapitan. Si Kapitan Jose Almagro ay naging Kapitan ng dalawampung (20) taon.
Noong 1988, ng halalang Magic Seven at ang tumayong No.1 bilang Kapitan ay G. Winifredo Sanosa. Noong 1994 ay nagkaroon naman ng Direct Voting at ang nagwagi ay si G. Antonio L. Ursabia hanggang 2005, ang pumalit naman ay si G. Jose L. Estrada bilang Punong Barangay na siyang nanunungkulan hanggang sa kasalukuyan.


Projects and Activities

Clean up Drive

Conducted last November 2017 , Sang. Brgy w/ Kalipi

2 images


Continuing pathway to sitio Gitnang nayon

contructed pathway 20 meters, 4 width , 2 thickness

4 images